معرفی

مشخصات فردی

احمد ادیب

نام - نام خانوادگی : احمد   ادیب

پست الکترونیکی : adib@azad.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : زمین شناسی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه شهید باهنر کرمان

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه شهید بهشتی

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : زمین شناسی ساختمانی
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : دانشگاه ازاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

سوابق اجرایی

عضویت در مجامع و انجمن های ملی و بین المللی

تیم های تحقیقاتی استاد و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی نفت

محل خدمت : دانشکده فنی

مرتبه علمی : دانشیار

پایه : 21

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو هیات علمی

نوع استخدام : قطعی رسمی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1367-6-31

احمد ادیب
احمد ادیب

محل خدمت :
    دانشکده فنی
مرتبه علمی :
    دانشیار
^